11 november hebben de cabinebonden met Transavia gesproken over de protocolteksten van het recente onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen. Hierin staan de afspraken over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage en voor het sociaal plan. Vanuit bedrijfszijde wordt aangegeven dat de werkgelegenheid van cabinepersoneel met een vast contract niet onder druk staat. Ondanks dat gegeven, vinden wij het van belang om nu een sociaal plan af te spreken. Indien er in de toekomst boventalligheid ontstaat, dan is er een solide vangnet voor deze collega’s. Aan de overlegtafel dreigt er een patstelling te ontstaan, dit komt door de extra’s die Transavia met de vliegers heeft afgesproken in ruil voor hun arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. In onze achterban horen we ook het ongenoegen over uitstel van de winstdeling 2019, terwijl KLM-ers met een inkomen tot 1,5 modaal wel hun winstuitkering ontvangen.

Afspraken voor het hele bedrijf

De cabinebonden hebben in deze crisis verantwoordelijkheid genomen door afspraken te maken over de bijdrage in arbeidsvoorwaarden. Deze zijn in lijn met de voorwaarden die de overheid aan KLM stelt, en die volgens Transavia ook voor ons van toepassing zijn. We hebben daarbij schriftelijk het voorbehoud gemaakt dat er sprake dient te zijn van balans tussen onze afspraken en die van grond en cockpit. Voor alle werknemers bij Transavia zijn er nu afspraken gemaakt over een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. De hoogte hiervan is bij grond en cabine afhankelijk van het individuele inkomen, bij vliegers is er één vast percentage voor iedereen.

Balans is zoek

Transavia heeft, na afloop van ons resultaat op hoofdlijnen, drie extra’s met de vliegers afgesproken. Hiermee gaan ze voorbij aan de afspraak die we samen aan de overlegtafel hebben gemaakt. Alleen voor de vliegers gelden gedurende vijf jaar IPB verbeteringen, eenmalig 11 vrije dagen en een tijdelijk verbeterde winstuitkering na afloop van de looptijd. Vooral dit laatste is ons een doorn in het oog. We hebben Transavia klip en klaar laten weten dat wij óók deze tijdelijke verbeterde winstdelingsuitkering willen afspreken voor cabine. Het bedrijf gaat nu intern overleggen hoe ze daar mee omgaan.

Werkgroep productiviteit

Transavia heeft nog 5% extra kostenbesparing op het oog bij cabine. Om dit te behalen heeft Transavia een werkgroep voorgesteld waarin bestudeerd wordt of er een productiviteitsverbetering kan plaatsvinden met een duidelijke win-win situatie (ook cabine moet er op vooruit gaan). Deze afspraak betreft een commitment dat we ons uiterste best te doen om een resultaat te behalen. Het is geen afspraak dat we aan 5% kostenbesparing moeten voldoen. Als hier een resultaat uitrolt, dan hebben we het over een structurele afspraak wat in geen enkel ander domein is afgesproken.

Commitment-clausule

Net zoals bij KLM, heeft Transavia aan de cabinebonden gevraagd om een commitment-clausule te ondertekenen. Dit houdt in dat alle partijen voor de hele periode dat Transavia via KLM een beroep moet doen op staatssteun, bereid zijn om arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken. Voor het cabinepersoneel gaat dit om de periode na afloop van de nu gemaakte afspraken, vanaf 1 april 2022. Wij gaan deze commitment-clausule bestuderen, waarbij voor ons van belang is dat we in de toekomst in open en constructief overleg nieuwe afspraken kunnen maken.

Steun

FNV Transavia Cabine staat klaar om ons bedrijf door deze moeilijke tijd te helpen, maar alleen onder de juiste voorwaarden. We hebben in deze nieuwsbrief weer veel informatie gedeeld, misschien begint het je daardoor een beetje te duizelen. Zoals altijd kun je je vragen stellen via transaviacabine@fnv.nl . Dank ook aan onze leden voor alle steun aan de onderhandelingsdelegatie die via deze weg binnenkomt!

TEAM FNV TRANSAVIA CABINE