Dinsdag 7 juni hebben wij, na 12 intensieve overleggen, eindelijk overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het Transavia cabinepersoneel. We zijn positief gestemd over het resultaat van deze onderhandelingen. Na een lange en moeilijke periode denken wij dat deze broodnodige cao het cabinepersoneel weer perspectief kan bieden.

In deze nieuwsbrief delen we de inhoud op hoofdlijnen. In een volgende nieuwsbrief zullen we de uitgewerkte protocoltekst delen, deze is nu nog niet definitief. Op woensdag 22 juni organiseren wij ledenbijeenkomsten waarop we het cao resultaat kunnen toelichten. Daarna zullen we jullie vragen om te stemmen, onze leden hebben altijd het laatste woord.

Looptijd en beloning   

De cao loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

Per 1 april 2022 wordt met terugwerkende kracht 2 keer 2,5% structurele loonsverhoging uitgekeerd. Ook worden de lonen op 1 oktober structureel verhoogd met 2% en op 1 januari nog een keer met 2%.

Daarnaast wordt in juli een eenmalige uitkering gedaan van 2,58% over 12 keer het (kale) maandsalaris van april. Voor deeltijders naar rato van het deeltijdpercentage en voor seizoeners naar rato van het contract.

Per 1 juli 2022 vervallen de jeugdschalen. Nu krijgen onze jonge collega’s eindelijk een volwassen loon.  

De CA1 schaal krijgt er met ingang van 1 juli twee tredes bij. De collega die na een eerste seizoen terugkeert maakt op deze manier ook een stap in loonontwikkeling.

De tijdelijke tredepauze voor alle medewerkers die één keer modaal of hoger verdienden stopt. Per 1 juli wordt de gemiste trede alsnog uitgekeerd.

Onkostenvergoedingen

De routekostenvergoeding stijgt vanaf 1 april mee met de structurele loonsverhoging. Per 1 januari 2023 wordt de vergoeding nog eens extra verhoogd waardoor we komen tot een bedrag van €76,51.

Vanaf 1 januari 2023 worden de parkeerkosten volledig vergoed door Transavia.

Vitaliteitsbudget

Net als de collega’s op de grond krijgen cabinemedewerkers toegang tot een vitaliteitsbudget ter waarde van €700,- per jaar (obv fulltime). Het is een persoonlijk budget dat besteed mag worden aan allerlei zaken die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Een deel van de opties wordt aangereikt door Transavia in de “Feel Fit For Your Future” portal, maar je mag het budget bijvoorbeeld ook gebruiken voor de aanschaf van een fiets of de factuur van een sportschool.

RVU regeling (tijdelijk)

Voor collega’s die geen gebruik kunnen maken van de bestaande afbouwregeling komt er een mogelijkheid om gebruik te maken van de Regeling voor Vervroegde Uittreding. Collega’s die tussen de vijf en tien jaar in dienst zijn kunnen drie jaar voor hun AOW gerechtigde leeftijd met vervroegd pensioen gaan. Transavia betaalt vanaf het einde dienstverband tot aan de AOW leeftijd een maandelijkse vergoeding van €1874,- bruto (geïndexeerd bedrag voor 2022). De regeling is door de overheid bepaalt en is voorlopig vastgelegd tot en met 2025.

Het is expliciet niet de bedoeling dat de RVU gebruikt wordt om te ‘stapelen’. Deze regeling mag dan ook niet gebruikt worden in combinatie met onze bestaande afbouwregeling.

Deeltijd

Collega’s die vanaf 2023 in dienst komen bij Transavia vallen onder nieuwe deeltijdafspraken. Voor collega’s die nu in dienst zijn blijven de oude afspraken gelden en verandert er niets.

De nieuwe deeltijdafspraken zijn:

  • Nieuwe contractpercentages deeltijd in de week;
  • Afschaffen 25% contract;
  • Andere aanvangsdag bij deeltijd in blokken;
  • Geen mogelijkheid voor vaste vrije dag in het weekend.

Collega’s die nu in deeltijd in blokken werken krijgen op vrijwillige basis de mogelijkheid om op een andere dag dan zondag te starten. De opties worden maandag, dinsdag en woensdag.

Fulltimers krijgen een ophoging van het aantal gegarandeerde verzoeken van 4 naar 6.

Compensatie digitale training en gesprekken

Eénmaal per jaar krijg je voor een digitale training 2 VE gecompenseerd en voor een ‘How do you do ‘ gesprek 1 VE, zodra dit er meer worden gaan de bonden opnieuw in gesprek met Transavia.

Uitbreiding detacheringsmogelijkheden

Zwangere collega’s kunnen momenteel extern gedetacheerd worden om passende werkzaamheden te verrichten. Deze mogelijkheid wordt op basis van vrijwilligheid uitgebreid voor collega’s die borstvoeding geven.

Rooster

Standby diensten tellen vanaf 1 augustus mee voor 75% in het rooster en een standby dienst mag niet langer zijn dan 10 uur.

CBM wordt vanaf 1 augustus toegevoegd aan de cao in combinatie met -2/+2.

Collega’s kunnen bij bewilliging vanaf 1 augustus kiezen voor een compensatie van 150% tijd óf geld.  

Roosterverzoeken worden bepaald naar rato van deeltijdpercentage.

Slippen Egypte

Het cabinepersoneel levert sinds 2008 een bijdrage aan de kosten voor het slippen in Egypte. In 2016 is Transavia gestopt met het slippen, maar de bijdrage van het personeel liep door. Het teveel betaalde bedrag is verrekend in afspraken die je hierboven hebt kunnen lezen. De tijdelijke werkgeversbijdrage in het pensioen van een half procent komt te vervallen. Echter op deze plek komt het structurele halve procent van Egypte terug op de rekening van Transvia (pensioenpremie Transavia 10.25%). Wij hebben er wel voor gekozen dat de totale cabine bijdrage in het pensioen op 7.5% blijft zodat jullie pensioenopbouw op hetzelfde niveau blijft.

Werkgroepen

Transavia wil Diversiteit en Inclusie een prominentere plek geven. Hier is FNV Transavia Cabine een groot voorstander van. Transavia richt een interne werkgroep in om met deze thema’s aan de slag te gaan.

Momenteel zijn er veel klachten over het ouderenbeleid. In een werkgroep nemen we de bestaande afspraken onder de loep en proberen we te komen tot betere maatregelen.

De huidige verlofregeling leidt nogal eens tot onduidelijkheid en frustraties. Partijen richten een werkgroep in om de regeling te verduidelijken en verbeteren.

Tekstaanpassing

Partijen passen de cao aan om collega’s meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de piek-dal contracten.

Ledenbijeenkomsten

Het is een flinke set aan afspraken geworden waar wij bijzonder tevreden over zijn. Het is bijzonder dat we in zulke moeilijke en roerige tijden een dergelijk akkoord hebben weten te sluiten. We hopen dat jullie enthousiast worden van de inhoud die we hierboven hebben gedeeld. Op woensdag 22 juni houden we op twee tijdstippen ledenbijeenkomsten om verdere tekst en uitleg te geven. Leden en niet-leden zijn welkom om aan te sluiten op ons kantoor (Derkinderenstraat 2, Amsterdam) of digitaal, via Teams.

Woensdag 22 juni: 10:30 – 12:00 óf 13:30 – 15:00

Deelnemen kan via: https://bit.ly/3xylfA3

Mocht je tussendoor nog vragen hebben, neem dan contact op via: info@fnvtransaviacabine.nl.

Team FNV Transavia Cabine