Beste leden,

Conform de afspraken van het ‘corona-akkoord’ dat de vakbonden begin vorige week met Transavia hebben gesloten, hebben de cabine bonden afgelopen week met het bedrijf (digitaal) overlegd over aanvullende maatregelen op het gebied van flexibiliteit en afbouw van VE (vakantie-eenheden).

Flexibiliteit

Op het gebied van roosterflexibiliteit heeft Transavia aangedrongen op een snel akkoord, zodat de maatregelen direct toegepast kunnen worden bij het maken van de nieuwe roosters. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

  1. Reeds gepubliceerde weekeinden zullen blijven staan.
  2. Trainingen die nog niet gecanceld zijn, blijven gepubliceerd staan.
  3. Transavia doet een uitvraag per dag wie er stand-by wil staan voor de eventuele repatriëringsvluchten. Daarmee probeert  ze de weinige standby’s die we nodig hebben te verdelen.
  4. Resterende medewerkers zullen op  NI (Niet Indeelbaar) worden gezet. Transavia heeft de flexibiliteit om deze NI’s 2 dagen van tevoren om te zetten naar stand-by Dit d.m.v. CRP checkmomenten. De CCM weet dan 2 dagen van tevoren of hij/zij vrij zal zijn. Om dit in te richten, wenst Transavia af te kunnen wijken van cao artikel 2.5 uit de WRR (minimaal 2 dagen / maximaal 4 dagen SB) Hiermee wordt het voor Transavia mogelijk medewerkers één dag SB te laten staan en staat er niemand  onnodig SB.  
  5. De vrijwilligheid geldt niet voor eigen due date gerelateerde zaken (trainingen).
  6. De uitvraag voor vrijwillig uithelpen doet Transavia ongeveer 1 week van tevoren.

Volgens ons is dit een zeer acceptabel pakket aan maatregelen. Transavia krijgt de nodige flexibiliteit tijdens een ongekend lastige periode, maar er wordt ook rekening gehouden met het welzijn van de cabinemedewerker. FNV Transavia Cabine is daarom akkoord met bovenstaande maatregelen. De maatregelen zijn van tijdelijke aard en er zal op reguliere basis overleg plaatsvinden tussen Transavia en de vakbonden om vast te stellen of de maatregelen aangehouden moeten worden.

Verlof afbouw

In grote lijnen heeft Transavia voorgesteld dat alle medewerkers maximaal één werkweek verlof opnemen gedurende de freeze periode. Deze verlofperiode zal naar rato deeltijd en naar rato lengte arbeidsovereenkomst berekend worden. Voor collega’s met een contract voor onbepaalde tijd bestaat deze “verlofperiode” uit één snipperdag aangevuld met VE’s. In het voorstel van Transavia zal er door de leidinggevende gekeken worden of er ook daadwerkelijk voldoende gelegenheid is om de dagen in te plannen. Zo niet, dan vervalt de verplichting.

Op dit onderwerp is er nog geen akkoord, FNV Transavia Cabine bestudeert het voorstel van Transavia en dinsdag 7 april gaan we hierover verder in overleg.

Onkostenvergoeding

Dit was geen onderdeel van het ‘corona-akkoord’ maar Transavia kondigde tijdens het overleg aan dat met ingang van 1 april, gedurende de freeze periode, de reis- en routekosten komen te vervallen. Transavia is hierbij gebonden aan fiscale regels waardoor eventuele doorbetaling van deze onkostenregelingen een zwaarder beroep zou doen op de kaspositie van het bedrijf. FNV Transavia Cabine snapt het uitgangspunt dat onkostenvergoedingen moeten doen waarvoor ze bedoeld zijn; de daadwerkelijk gemaakte kosten moeten vergoed worden. In een periode dat medewerkers deze kosten niet maken is het (zeker in tijden van crisis) niet logisch om de regeling door te laten lopen. FNV Transavia Cabine heeft wel opgemerkt dat de mogelijke incidentele reis- en routekosten tijdens de freeze wel vergoed dienen te worden. De redenering van het niet betalen van de onkostenvergoedingen dient ook omgekeerd te gelden,  kosten die doorlopen op rekening van de medewerker, zoals de parkeerkosten, moeten ook volledig stopgezet worden.

Ook hierover zal aanstaande dinsdag verder gesproken worden.

Vervolg

Team FNV Transavia Cabine gaat het voorstel op verlof nader bestuderen en het voorstel zal aanstaande dinsdag opnieuw het onderwerp van gesprek zijn met Transavia.  Na afloop van het overleg  brengen wij jullie  op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de voorgestelde maatregelen. Heb je in de tussentijd nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met transaviacabine@fnv.nl .

Team FNV Transavia cabine