Collega’s

Sinds het verstrijken van de eerste NOW periode zijn wij met Transavia in gesprek geweest over het aanpassen en verlengen van de aanvullende noodmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Dinsdag 9 juni zijn we gekomen tot een principeakkoord dat we vanaf vandaag ter stemming aan jullie voor willen leggen.

Sociaal plan

FNV Transavia Cabine heeft sinds het begin van de gesprekken aangedrongen op een werkgelegenheidsgarantie, zoals deze ook gold tijdens de eerste NOW periode. Ondanks het feit dat Transavia aangaf geen gedwongen ontslagen te verwachten, was Transavia niet bereid om een werkgelegenheidsgarantie af te spreken. Transavia gaf aan dat de toekomst, ondanks de financiële hulp vanuit Den Haag, de komende maanden simpelweg te onzeker is om harde garanties te bieden. Om onze leden maximale bescherming te bieden, betekent dit wat ons betreft dat er gesproken zal moeten worden over een sociaal plan (een sociaal plan is een collectieve afspraak, net als een cao, tussen vakbonden en werkgever waarin de details rondom een reorganisatie/collectief ontslag worden vastgelegd.) 

In het principeakkoord is vastgelegd dat wij in de maand juni de gesprekken met Transavia over een mogelijk sociaal plan starten.

Flexibiliteit

De afspraken over flexibiliteit zijn vrijwel volledig ongewijzigd verlengd voor de roosterperioden t/m 16 augustus. Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van de eerste NOW periode. Het artikel over repatriëringsvluchten komt, vanzelfsprekend, te vervallen en een artikel over afwijken van de -3/+3 afspraak, specifiek voor trainingssituaties, is toegevoegd.

Volgens ons geeft dit Transavia de nodige ruimte om de opstart soepel te laten verlopen en biedt dit de crew de nodige bescherming tijdens een uitzonderlijke situatie. Wekelijks gaan we met Transavia in gesprek om te controleren of deze maatregelen nog noodzakelijk zijn, waarbij zowel het bedrijf als de bonden de mogelijkheid hebben om afspraken te herzien als daar voldoende argumenten voor zijn. 

Reis- en routekosten

Reis- en routekosten worden weer gewoon uitbetaald, behalve voor collega’s die hun normale werkzaamheden niet uit kunnen oefenen omdat ze: nog niet legal zijn, tot een risicogroep behoren of mantelzorgen zijn. Voor die collega’s geldt dat zij, net als tijdens de vorige periode, gemaakte kosten op declaratie basis kunnen vorderen en dat parkeerkosten ook niet in rekening gebracht zullen worden.

Vakantiedagen

Over de vakantiedagen is erg lang gesproken. Transavia wil ook voor deze tweede NOW periode uitgaan van het principe opbouw=afbouw. Oftewel, de dagen die je normaal gesproken op zou bouwen in de periode dat er niet/minder gewerkt wordt, bouw je in diezelfde periode af. FNV Transavia Cabine heeft geen dringende aanleiding gezien om hierover aanvullende afspraken te maken. Het overgrote merendeel van de collega’s heeft al een vakantie gepland tijdens de zomerperiode en de normale procedures rondom verlofaanvragen voorzien vrijwel volledig in de wensen van Transavia. Bovendien heeft de crew met het inleveren van een werkweek tijdens de eerste NOW periode al een behoorlijke bijdrage geleverd.

Om er op toe te zien dat zoveel mogelijk collega’s hun vakanties inplannen volgens het principe opbouw=afbouw gaat Transavia contact opnemen met de collega’s die minder dan twee werkweken aan vakantiedagen hebben opgenomen in de zomerperiode. In overleg kan dan gekeken worden of en wanneer er alsnog vakantiedagen  ingepland worden. N.B. er is geen verplichting om in deze periode vakantie op te nemen, langer op vakantie gaan in de winterperiode blijft op deze manier een mogelijkheid.

Totaalpakket en ledenraadpleging

We kunnen ons voorstellen dat het nieuws over de gesprekken over een sociaal plan tot veel bezorgdheid kan leiden. We willen benadrukken dat Transavia heeft aangegeven dat er op dit moment nog geen reorganisatie plannen zijn. Uit voorzorg achten wij het wel noodzakelijk om deze gesprekken te starten. Dat is onze verantwoordelijkheid als vakbond.  

Bij FNV Transavia Cabine hebben de leden het laatste woord. We willen jullie vragen te stemmen over het principeakkoord. FNV Transavia Cabine is tevreden over de verlenging van het totaalpakket aan maatregelen en we leggen dit principeakkoord met een positief stemadvies aan jullie voor. Lees voordat je gaat stemmen het Protocol Crisismaatregaelen NOW 2.0.

Stemmen kan tot dinsdag 16 juni 09.00uur, daarna sluiten we de stemming en wordt iedere stem geteld en gecontroleerd. De uitkomt van de ledenraadpleging wordt daarna zo snel als mogelijk bekend gemaakt.

KLIK HIER VOOR HET STEMFORMULIER

Team FNV Transavia Cabine